Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecní obchodní podmínky společnosti REAL MEAL BOX s.r.o.
1)    Úvodní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při nákupu zboží a/nebo služeb na internetových stránkách: http://www.realmealbox.cz/ provozovaných společností REAL MEAL BOX s.r.o., IČ: 171 30 271, se sídlem Michálkovická 2057/130, Slezská Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 89290 (dále jako „prodávající“).
2. Tyto VOP jsou určené pro nákup nabízeného zboží a/nebo služeb, které si prostřednictvím internetových stránek http://www.realmealbox.cz/ kupuje kupující (dále jen „kupující“) u prodávajícího.
3. Kupující při registraci uživatelského účtu a podáním každé objednávky zboží a/nebo služeb potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
4. Tyto VOP jsou určeny pro nákup zboží a/nebo služeb kupujícím za účelem jeho přímé spotřeby, tedy nikoliv za účelem podnikání, dalšího prodeje, zprostředkování, apod..

2)    Uživatelský účet 

1. Smluvní strany se dohodly, že podmínkou uzavření kupní smlouvy je registrace kupujícího a vytvoření uživatelského účtu u prodávajícího. Kupující je oprávněn provést registraci pouze v případě, je-li starší než 18 let a je plně svéprávný.
2. Kupující se zavazuje při registraci svého uživatelského účtu uvést všechny informace pravdivě, úplně a správně. V případě, že dojde k jakékoliv změně u kupujícího, zavazuje se kupující neprodleně dát do souladu informace ve svém uživatelském účtu.
3. Kupující odpovídá za zabezpečení svého uživatelského účtu před zneužitím tak, aby nedošlo k jeho neoprávněnému užití jinou osobou než kupujícím. Kupující je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Kupující nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého uživatelského účtu třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití uživatelského účtu, je prodávající oprávněn účet kupujícího zablokovat, případně ho vyzvat ke změně přístupových hesel. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

4. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího a znemožnit mu tak uzavírání smluv v případě, že kupující poruší své povinnosti vyplývající pro něj z těchto VOP anebo v případě, že po dobu dvanácti (12) po sobě jdoucích měsíců neučiní žádnou objednávku zboží a/nebo služeb u prodávajícího.

5. Prodávající seznámil kupujícího, že objednávkový portál na internetových stránkách http://www.realmealbox.cz/může být po dobu jeho údržby nečinný a v takovém případě není po tuto dobu možné realizovat objednávky kupujícího.

6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí kupující sám.

3)    Zboží, služby, cena, reklamace
1. Seznam zboží a/nebo služeb a služeb zveřejněný na internetových stránkách http://www.realmealbox.cz/ má pouze informativní charakter a nepovažuje se za návrh dodat zboží a/nebo služeb ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen s kupujícím uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a/nebo služeb.

2. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží a/nebo služeb na internetových stránkách http://www.realmealbox.cz/Dostupnost zboží a/nebo služeb je zpravidla uvedena u konkrétního zboží a/nebo služeb. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží a/nebo služeb mají jen ilustrativní charakter a nemusí být ve všech případech přesným vyobrazením nabízeného zboží a/nebo služeb.

3. Všechny ceny zboží a/nebo služeb jsou smluvní. Na internetových stránkách http://www.realmealbox.cz/ jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč). Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží a/nebo služeb zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, které je uváděno až v rámci tzv. nákupního košíku prodávajícího a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího.

4. Kupující bere na vědomí, že konečné ceny zboží a/nebo služeb jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny.
5. Akční ceny zboží a/nebo služeb platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží a/nebo služeb nebo po dobu časově určenou.
6. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží a/nebo služeb za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

7. Smluvní strany se dohodly, že nároky kupujícího z odpovědnosti za vady se řídí článkem 7 těchto všeobecných obchodních podmínek.

4)    Uzavření smlouvy
1. Smlouva se uzavírá tím, že kupující požadované zboží a/nebo služeb vloží do košíku a vyplní objednávkový formulář na internetových stránkách http://www.realmealbox.cz/ Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku prostřednictvím e-mailu po doručení objednávky. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn jednostranně zrušit smlouvu, a to i bez udání důvodu, zejména, je-li zboží a/nebo služeb nedostupné anebo v případě, je-li kupující v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti sjednané v těchto VOP.

2. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím ohledně zboží a/nebo služeb (dále jen „smlouva“) vzniká doručením potvrzení objednávky ze strany prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího. Informace o případné nedostupnosti zboží a/nebo služeb a lhůta pro dodání momentálně nedostupného zboží a/nebo služeb se řeší individuálně, kdy prodávající v takovém případě kontaktuje zpravidla telefonicky anebo emailem kupujícího. V případě, že kupující nesouhlasí s dodáním momentálně nedostupného zboží a/nebo služeb v individuální dodací lhůtě, je oprávněn odmítnout dodání tohoto momentálně nedostupného zboží a/nebo služeb, nejdéle však v den sdělení informace o individuální dodací lhůtě. Pokud kupující zboží a/nebo služeb v den objednání neodmítne, je kupní smlouva uzavřena ohledně veškerého objednaného zboží a/nebo služeb a kupující je povinen přijmout zboží a/nebo služeb i v nově stanovené dodací lhůtě.

5)    Úhrada kupní ceny
1. Smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí cenu za zboží a/nebo služby a související poplatky některým z dále uvedených způsobů:
a) platba přes platební bránu,
b) dobírkou přes přepravní společnost,
c) poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího, s uvedením příslušného variabilního symbolu, který je identifikátorem provedené platby. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odeslat zboží a/nebo služeb až po připsání kupní ceny na svůj účet.

2. Kupující souhlasí se zasíláním faktury elektronicky na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu nebo na jinou adresu elektronické pošty písemně sdělenou prodávajícímu kupujícím.
3. Smluvní strany se dohodly, že žádná ze smluvních stran není oprávněna započíst jakékoli své pohledávky vyplývající z kupní smlouvy.

6)    Dodací podmínky
1. V ceně zboží a/nebo služeb není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v objednávce. Objednané zboží a/nebo služby bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího odesláno způsobem, který kupující zvolí, a v termínu uvedeném na internetových stránkách http://www.realmealbox.cz/. V případě, že kupující zvolí úhradu kupní ceny za zboží a/nebo služby poukázáním kupní ceny na účet, bude zboží a/nebo služeb odesláno po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

2. Smluvní strany se dohodly, že zboží a/nebo služeb bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce a pokud taková adresa nebude v objednávce uvedena, pak na adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu. Kupující se zavazuje zboží a/nebo služby řádně převzít.

3. Smluvní strany se dohodly, že je kupující oprávněn zvolit způsob dopravy přepravní službou dle výběru a za cenu uvedené na internetových stránkách http://www.realmealbox.cz/.
4. Kupující bere na vědomí, že zboží a služby mohou být dostupné pouze pro kupující na určitém území, a to s přihlédnutím k charakteru dodávaného zboží a služeb. Konkrétní území, ze kterého je možné objednávat zboží a služby, je vždy vymezeno na internetových stránkách http://www.realmealbox.cz/

7) Práva z vadného plnění, reklamace, odstoupení

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží a/nebo služeb v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Prodávající tak odpovídá kupujícímu, že zboží a/nebo služba při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží a/nebo služba byla vadná již při převzetí.

2. Kupující se zavazuje dodané zboží ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit prodávajícímu. V případě, že zboží bude při předání kupujícímu vykazovat takové vady, pro které je nebude možné užít k jeho účelu, vrátí kupující zboží ihned prodávajícímu při jeho dodání. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na nabízený sortiment zboží v nabídce prodávajícího, může mít skutečnost, že nereklamoval zjevné vady ihned význam z hlediska posouzení reklamace.

3. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího. Pokud je to možné, kupující nejprve kontaktuje Prodávajícího prostřednictvím zákaznické linky či e-mailem a dohodne se s prodávajícím a dalším postupu. Pro posouzení vady bude prodávající obvykle požadovat zaslání fotodokumentace vady a/nebo předání vadného zboží. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

5. Odstoupení od smlouvy: V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za prodávajícího předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od smlouvy prodávajícímu telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu http://www.realmealbox.cz/ označit zboží a vadu a následně telefonicky či e-mailem domluvit na řešení odstoupení od smlouvy.

6. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem kterým je obdržel. Jiným způsobem může prodávající vrátit přijaté peněžení prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající převezme zboží od kupujícího v jeho domácnosti na své náklady, jestliže kupující odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání prodávajícímu, zboží bylo dodáno do domácnosti kupujícího v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

7. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8. Kupující byl seznámen s tím, že dle ustanovení § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze, zejména hotová jídla, jogurty, ovoce, zelenina, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li kupující ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží. S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP kupující souhlasí, že prodávající je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady kupujícího poslat kupujícímu zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je prodávající oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.


8)    Vratné obaly prodávajícího
1. Cena za zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnuje i zálohu za tento obal.

2. Zálohované obaly prodávajícího je možno vracet v sídle prodávajícího anebo osobě, která za prodávajícího dodávku zboží realizovala při předání další objednávky zboží, ze které obal pochází.

9) Ochrana duševního vlastnictví, ochrana osobních údajů

1. Kupující bere na vědomí, že internetové stránky http://www.realmealbox.cz/ jsou chráněny autorským právem a kupující se zavazuje tyto internetové stránky používat výlučně pro svou potřebu a za účelem nákupu zboží a služeb, v souladu s těmito VOP a užívat jen v rozsahu, ke kterému jsou určeny.

2. Prodávající shromažďuje a zpracovává za účelem plnění smlouvy osobní údaje kupujícího, přičemž způsob zpracování a ochrany je popsán v části Ochrana osobních údajů.

10)   Závěrečná ustanovení
1. Smlouva uzavřená prostřednictvím internetových stránek http://www.realmealbox.cz/ a veškeré vztahy související užitím tohoto internetového rozhraní, se řídí českým právním řádem. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě jakýchkoliv připomínek, či stížností může kupující řešit své připomínky prostřednictvím zákaznické linky prodávajícího. V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím je kupující oprávněn Českou obchodní inspekci, jako subjekt mimosoudního řešení sporu. Více informací lze získat na internetových stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz/.

2. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.7.2022.

3. Tyto VOP mohou být jednostranně změněny prodávajícím.

4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VO neplatným nebo neúčinným, namísto takových ustanovení nastoupí ta, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení VOP není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

5. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a budou řešeny soudy České republiky.


V Šenově dne 1.7.2022 Tomáš Skácel
Jednatel
REAL MEAL BOX s.r.o.