Ochrana osobních údajů kupujících

1. Prodávající ( REAL MEAL BOX s.r.o. Michálkovická 2057/130, Slezská Ostrava 710 00, Ostrava, IČ: 17130271 ) prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a dle podmínek sjednaných ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek http://www.realmealbox.cz/ Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, s výjimkou související s dodáním zboží a/nebo služeb či platebním stykem týkající se zboží a/nebo služeb či s dále uvedenými výjimkami.

2. Prodávající jako správce osobních údajů zpracovává za účelem uzavření a plnění smluvního závazku a pro účely svých oprávněných zájmů. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje kupujícího nezbytné pro plnění smlouvy.
3. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
a) plnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
b) poskytování přímého marketingu, zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů, a to i v případě, kdy nedošlo k objednávce zboží a/nebo služeb.

4. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky, včetně platby a dodání zboží a/nebo služeb, kdy při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro řádné plnění smlouvy (označení kupujícího, zejména jméno a příjmení, pohlaví, věk, adresa bydliště, případně doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Prodávající dále zpracovává nákupní seznam sledované zboží, údaje o objednávkách zboží a služeb, které si kupující objednal z prodávajícího, včetně údajů o doručení zboží, chování kupujícího ke zboží a službám.

5. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování, kdy kupující se zpracováním vyslovuje přijetím těchto podmínek souhlas.

6. Prodávající uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a všech nároků z této smlouvy vyplývajících, a to na dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.

7. Prodávající uchovává osobní údaje, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však na dobu 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

8. Po uplynutí sjednané doby prodávající osobní údaje zničí.

9. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží a/nebo služeb, realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu v rámci internetových stránek http://www.realmealbox.cz/ a další služby v souvislosti s provozováním internetových stránek http://www.realmealbox.cz/ zajišťující marketingové služby.

10. Osobní údaje mohou být předány jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností prodávajícího i a v těchto případech jsou příjemci především orgány veřejné správy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

11. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující

a) právo na přístup ke svým osobním údajům, právo opravu osobních údajů, omezení zpracování, na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu Prodávajícího,
b) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
12. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
13. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
14. Kupující registrací v uživatelském účtu na internetových stránkách http://www.realmealbox.cz/ stvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a v tomto rozsahu s nimi souhlasí.

V Šenově dne 1.7.2022 Tomáš Skácel
jednatel
REAL MEAL BOX s.r.o.